Proaspete lansări de cadre pentru corpul didactic al țării

Anul nou, 2021 în viața catedrei ȘNA, dar mai ales a studenților absolvenți ai grupei DB21M, în ciuda vitregiilor perioadei prin care trecem plină de diverse crize: – sanitară, economică, politică, pentru colectivul catedrei ȘNA, a constituit o firească perioadă de muncă cu maximă dedare și perseverență în contextul îndeplinirii și respectării cerințelor sanitare și restricțiilor impuse de Comitetul de gestionare a pademiei în țară.

Semestrul III (anul de studii 2020-2021) pentru studenții grupei academice menționate la ciclul II, respectiv programul Didactica biologiei), a cuprins în agendă tradiționalele două mari evenimente emoționante dominate, prin exelență, de spiritul afirmației și împlinirilor majore. Primul – susținerea tezelor de master în fața Comisiei de evaluare a tezelor de master alcătuită din: Preşedintele comisiei Leonid Voloșciuc, prof. cercetător., dr. hab., șef al Laboratorului de Fitopatologie și Biotehnologie al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor; vicepreşedintele – Stanislav Stadnic, doctor în agricultură, conferenţiar universitar la Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie, și membrii comisiei – Vasile Buzdugan, doctor în biologie, conferenţiar universitar; Lucia Macrii, lect. univ., dr.; Zinaida Dolință, profesor de biologie, grad didactic superior, director-adjunct la Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți. Ca rezultat, cel de-al doilea palpitant eveniment, ziua de veritabilă și remarcabilă sărbătoare (16 februarie, curent) în care absolvenții au intrat în posesia Diplomei de master în științe ale educației.

Altfel zis, de pe „conveierul” echipei de realizatori ai programului Didactica biologiei a coborât și s-a lansat un nou proaspăt „produs” – grupul de bravi absolvenți care, au excelat în fața comisiei cu lucrările de cercetare pe teme stringente ce vizează noi abordări a procesului de studii la orele de biologie în școală. Astfel catedra a completat cu noi cadre proaspete calificate după ultimele rigori ale domeniului – niște forțe și energii proaspete ce s-au infiltrat în sistemul de învățământ al republicii.

Evenimentele constituie pentru autorii PS Didactica biologiei un nou prilej de constatări, evaluări și satisfacții, dar și de meditații asupra procesului de pregătire a cadrelor de profesori prin intermediul programului în cauză, în particular la aspectul formării competențelor și abilităților de cercetare.

Sesiunea curentă a susținerii lucrărilor științifice a scos în evidență faptul că în arealul de cercetare al absolvenților, conform remarcelor Comisiei de evaluare a tezelor, se regăsesc probleme relevante ce vizează demersurile privind perfecționarea și modernizarea continuă a procesului de predare-învățare la orele de biologie:

  • Rolul tehnologiilor didactice interactive pentru formarea competențelor la orele de biologie;
  • Valorificarea potențialului educațional al creației populare pentru formarea atitudinii față de patrimoniul faunistic a meleagului natal;
  • Realizarea educației etico-morală a elevilor prin studierea comparative a comportamentului ființelor umane și a celor animale;
  • Preocuparea profesorului de biologie de problema protecției drepturilor animalelor;
  • Importanța conștiinței sociale cu privire la plante și animale ca mijloc social și factor de formare a atitudinii și relațiilor elevului cu lumea vegetală și animală.

În general, lucrările au fost susținute cu succes, rezultatele sunt excelente, media notelor de susținere constituind 9,6.

Impresii mai deosebite au lăsat comunicările studenților: Prisacari Elena și Sumer Eugen, care deja și-au exprimat dorința de a ieși cu rezultatele cercetării lor în Conferinței Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XVII-a.

Printre concluziile mai relevante ale comisiei de evaluare în raportul președintelui comisiei se menționează:

  • nivelul înalt de competenţă al autorilor vizând abilităţile lor de a identifica problemele actuale stringente ce persistă în mediul ştiinţific şi educaţional cu privire la necesităţile practice ale procesului instructiv-educativ racordate la rigorile problemelor şi realităţilor sociale curente.
  • gradul pronunţat şi argumentat de inovaţie a tezelor, ce vizează, soluţionarea şi ameliorarea solicitată de practica pedagogică.
  • abilităţile avansate ale autorilor: de selectare şi aplicare a metodelor de cercetare ştiinţifică, analiză a publicaţiilor specializate, de apreciere și sinteză a rezultatelor experimentale, de elaborare şi formulare a concluziilor şi propunerilor.

Propunerile președintelui comisiei reflectate în raportul de activitate a Comisiei de evaluare a tezelor de master au fost în aspect de un îndemn laNecesitatea de a intensifica accentele și orientărea vectorului cercetărilor în cadrul arealului tematic pentru tezele de master spre subiecte vizând reformele curriculare la diciplinele biologice preuniversitare ce se produc începând cu anul 2019 (revizuirea curriculumurilor elaborate și introduse din anul 2017), precum și de evaluare a calității noilor manuale pe măsura editării lor la aceste dicipline”.

Cadrele didactice al Catedrei, rămân și cu acest prilej mândre de „produsul muncii lor”, dar conștienți și de faptul că urmeză de a se imiplica ambițios și în continuare în accțiune și activități concrete de desăvârșire a conțiunutului programului de studii Didactica biologiei implicit în contextul intenției de a-l supune în acest an acreditării din partea ANACEC.

Sentimentul profundei împăcări și împliniri ce ne încearcă în acete clipe e pentru faptul că am contribuit la completarea corpului didactic al republicii cu o nouă echipă de tineri-forte de profesori bine formați, capabili să țină piept oricăror încercări și provocări din sistemul de învățământ al țării noastre inclusiv și a celor legate de impedimentele generate de pandemia COVID – 19 care, cu regret, mai persistă.

Distribuie acest articol