Ministerul Educației și Cercetării anunță concurs în vederea acordării Bursei de excelență a Guvernului și Bursei de domenii științifice pentru studenții-doctoranzi, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 584/2020.

Bursa de excelență a Guvernului și Bursa pe domenii științifice se acordă anual, pentru un an calendaristic, studenților-doctoranzi finanțați din bugetul de stat, cât și celor în bază de contract, începând cu al doilea an de studii, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență şi frecvență redusă, pentru sprijinirea studenților-doctoranzi capabili de performanțe înalte în domeniile cercetării și inovării.

Dosarele candidaților urmează a fi depuse până la data de 15 Noiembrie 2021 și vor conține obligatoriu:
# CV-ul candidatului (model Europass);
# decizia Consiliului școlii doctorale privind aprobarea candidaturii pentru participare la concurs;
# adeverința de realizare a programului de pregătire avansată și a programului individual de cercetare științifică sau creație artistică, eliberată de instituție;
# lista rezultatelor activității din domeniile cercetării și inovării publicate/prezentate (articole, comunicări la conferințe naționale, internaționale etc.), protejate (brevete și alte obiecte de proprietate intelectuală), materializate (tehnologii, procedee, produse informatice etc.) și acte doveditoare în acest sens;
# copia actului de identitate al candidatului.

Fișa de evaluare a rezultatelor activității de cercetare si inovare a studentului-doctorand, completată conform anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 1111 din 09.10.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a dosarelor pentru acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei pe domenii științifice pentru studenții doctoranzi, care poate fi consultată la link-ul atașat aici.

Dosarul va fi depus pe suport de hârtie la sediul Ministerului Educației și Cercetării, MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, cutia poștală de la etajul 1, intrarea din str. G. Bănulescu – Bodoni și în variantă electronică (format PDF) la adresa electronică olga.duhlicher@mec.gov.md.

Distribuie acest articol