Momente palpitante la final de studii

Semestrul III (anul de studii 2019-2020) pentru studenții a două grupe academice la ciclul II (DC21 și DB21, respectiv specializările Didactica chimiei şi Didactica biologiei) a cuprins în agendă două evenimente emoționante dominate de duhul afirmației și împlinirilor majore – primul, susținerea tezele de master în fața comisiei alcătuită din: președinte – Elena Zubcov, membră corespondentă al AŞM, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, şefa Laboratorului de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie, AȘM; vicepreşedinte – Stanislav Stadnic, doctor în agricultură, conferenţiar universitar la Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie, și membrii comisiei  – Vasile Șaragov, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar; Vasile Buzdugan, doctor în biologie, conferenţiar universitar; Zinaida Dolință, profesor de biologie, grad didactic superior, director-adjunct la Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți, și ca rezultat, ce de-al doilea eveniment – intrarea în posesia diplomei de master în științe ale educației.  

Evenimentul constituie un nou prilej de constatări și satisfacții, dar și de meditații asupra procesului de pregătire a cadrelor de profesori prin intermediul programelor de studii la specializările menționate și în particular la aspectul formării competențelor și abilităților de cercetare. Sesiunea curentă a susținerii lucrărilor științifice a scos în evidență faptul că în arealul de cercetare al absolvenților se regăsesc probleme stringente și relevante ce vizează:

  • pledoaria pentru includerea aspectelor etologice ale conţinutului curricular și a altor mijloace pentru formarea atitudinii faţă de obiectele naturii, sporirea motivaţiei şi interesului faţă de biologie în școală;
  • valorificarea potențialului educațional al etnotradițiilor, folclorului, creației populare române în educația ecologică a elevilor;
  • formarea culturii bazate pe principiile alimentaţiei raţionale în contextul modului sănătos de viață la elevi, precum și căile de minimizare a impactului negativ al unor substanțe chimice conținute în ambalaje și în unele articole de uz casnic și de igienă etc. prin intermediul unor teme propuse pentru tematica conținutului curricular al chimiei în școală.

În general, lucrările au fost susținute cu succes, impresii mai deosebite provocând prezentările studentelor: Eugenia Feraru, Ecaterina Pascari, Natalia Remeșevscaia și Cristina Rotari.

Printre concluziile mai relevante ale comisiei de evaluare în raportul președintelui comisiei se menționează:

  • nivelul înalt de competenţă al autorilor vizând abilităţile lor de a identifica problemele actuale stringente ce persistă în mediul ştiinţific şi educaţional cu privire la necesităţile practice ale procesului instructiv-educativ racordate la rigorile problemelor şi realităţilor sociale curente.
  • gradul pronunţat şi argumentat de inovaţie a tezelor, ce vizează, soluţionarea şi ameliorarea solicitată de practica pedagogică.
  • abilităţile avansate ale pretendenţilor: de selectare şi aplicare a metodelor de cercetare ştiinţifică, analiză a publicaţiilor specializate, de apreciere și sinteză a rezultatelor experimentale, de elaborare şi formulare a concluziilor şi propunerilor.

Este îmbucurător faptul că prin intermediul studenților se stabilește o colaborare și conlucrare a catedrei cu colectivele pedagogice unde aceştia activează, obținând înțelegere și susținerea necesară din partea colectivului, creându-li-se condiții pentru implicarea în cercetările ştiinţifice din aceste şcoli și aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice vizând desăvârşirea procesului de predare-învăţare-evaluare.

Propunerile președintelui comisiei se pot rezuma în una de sinteză: orientarea mai accentuată a cercetărilor spre probleme vizând diversificarea metodelor didactice de cercetare aplicate în procesul de predare-învăţare la lecţiile de chimie, dar şi de biologie spre tehnologii de formare a anumitor competenţe la elevi prin experimente formative de durată, în special în cadrul excursiilor ca formă de explorare a realităţii prin observare, experiment de laborator, demonstraţie, modelare etc., în acord deplin cu curriculum şcolar aflat în reformare.

Cadrele didactice al Catedrei cu un pic de sediment în suflet, rămân mândri și profund împăcați pentru faptul că au completat corpul didactic al republicii cu o echipă de bravi tineri-forte de profesori bine formați, capabili să depășească cu brio orice provocări din sistemul de învățământ al țării noastre aflate în profundă criză socială.

 

Distribuie acest articol