Aprobarea programului de dezvolare „Leadership si management” elaborat in cadrul proiectului MHELM de către reprezentanții CDSI și Senatului USARB

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) este parte a consorțiului proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+.

Coordonatorul instituțional al proiectului MHELM Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., a prezentat proiectul MHELM la ședința CDSI al USARB din 04 mai 2020 și la ședința Senatului USARB din 14 mai 2020, menționând că activitățile de dezvoltare ale proiectului MHELM urmează 3 etape:

  • Dezvoltarea noului Program de Dezvoltare în Leadership și Management (PDLM) –PL2.1,
  • Pilotarea PDLM – PL2.2,
  • Implementarea PDLM – PL2.3.

La moment, consorțiul proiectului MHELM a elaborat structura programului de dezvoltare/ programului de formare profesională continuă Leadership și Management. Structura și conținuturile programului de formare „Leadership si management” este destinat conducătorilor si managerilor din instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, este comună pentru toate universitățile din RM, implicate în proiect și cuprinde următoarele module:

  • Modul I. Leadership și management  în IÎS.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de toate nivelurile din instituțiile de învățământ superior,  pentru achiziționarea competențelor de leadership și management universitar.

  • Modul II. Managementul personalului și cultura organizațională în IÎS.

Scop: Formarea unor deprinderi și abilități de gestionare a personalului, de formare și de consolidare a echipei de către managerii de orice nivel din instituțiile de învățământ superior.

  • Modul III. Managementul resurselor.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii universitari pentru  sporirea competenților teoretice şi practice privind planificarea, alocarea și utilizarea cât mai eficientă a resurselor din cadrul IÎS.  

  • Modul IV. Managementul schimbării și dezvoltarea organizațională a IÎS.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de toate nivelurile din instituțiile de învățământ superior,  pentru acceptarea și întâmpinarea schimbărilor necesare din mediul în care profesează  ca să facă schimbarea să devină sustenabilă.

În urma analizei programului de formare „Leadership si management” pentru conducătorii si managerii din instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova și a dezbaterilor pe marginea subiectului discutat, s-a aprobat programul nominalizat, după cum urmează:

Domeniul de formare: Formare profesională continuă

Denumirea programului: „LEADERSHIP SI MANAGEMENT”

Volumul total de ore / credite de studiu: 1200 ore / 40 credite

Baza admiterii: Diplomă de studii superioare de licență, Diplomă de studii superioare de master, Diplomă de studii superioare de doctorat

Limba de instruire: română

Forma de organizare: învățământ cu frecvență

Programul nominalizat a fost aprobat de către CDSI al USARB în data de 04 mai 2020 (proces verbal nr. 3 din 04 mai 2020) și de către Senatul USARB în cadrul ședinței din 14 mai 2020, proces verbal nr. 10.

După aprobarea programului vor demara procedurile de aprobare de către MECC, urmate de organizarea de către administrația USARB a procedurii de autoevaluare și înaintare către ANACEC a demersurile pentru obținerea autorizării provizorii de funcționare a programului menționat.

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului:

http://mhelm.utm.md/

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM:

https://usarb.md/mhelm/

și paginii de facebook a proiectului MHELM:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management aici

Distribuie acest articol