Proiectele investiționale selectate în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova” au fost lansate la USARB!

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a găzduit evenimentul de lansare a  4 proiecte investiționale în universitate și în Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă” din Bălți, selectate în cadrul proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, care a avut loc în data de  2 februarie  2023, cu participarea ministrului Educației și Cercetării Anatolie Topală și șefului Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat Vladimir Rusu. Doamna Natalia Gașițoi, rector  al Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, a salutat oaspeții la eveniment, a punctat necesitatea conjugării eforturilor pentru fortificarea culturii calității, a scos în evidență impactul adus de subproiectele finanțate în cadrul proiectului „Învățământul Superior din Moldova”.

Ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală a punctat acțiunile intreprinse de minister în vederea continuări reformei în ÎS, acțiunile de fortificare a calității pregătirii specialiștilor, a felicitat comunitatea academică a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi cu obținerea finanțării de 1,978,500.00 EUR pentru implementarea a trei subproiecte și colectivul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă din Bălți” cu obținerea finanțării de 255.000 EUR pentru implementarea unui subproiect.

Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, dr., conf. univ. a prezentat 3 subproiecte, în valoare de 1,978,500.00 EUR pe care le implementează USARB, în urma obținerii finanțării:

 • Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei/EPICoM în sumă de 1.534.500 EUR;
 • Consolidarea procesului de predare, învăţare, cercetare în domeniul ingineriei şi activităților inginerești/CONPROPRECERC în sumă de 189000 EUR;
 • Crearea Mediului Academic orientat spre formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii IT/CreMA IT în sumă de 255.000 EUR.

Tatiana Șova, decana Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, cadru didactic la Colegiul Pedagogic „Ion Creangă din Bălți” a prezentat subproiectul pentru care a primit finanțare Colegiul:

 • Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco /EDUSPACE în valoare de de 255.000 EUR

Obiectivul general al proiectului EPICoM rezidă în modernizarea infrastructurii educaționale  a universității în vederea stimulării calității formării inițiale și continue a cadrelor didactice.

Rezultate scontate:

Prin proiectul EPICoM – „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” ne propunem să soluționăm problema dotării insuficiente a spațiilor universitare/sălilor de studiu cu echipament necesar realizării orelor practice și de laborator din cadrul disciplinelor de specialitate incluse în planurile de învățământ la programele din domeniul 011 Științe ale Educației, fapt care creează impedimente în formarea competențelor profesionale la viitoarele cadre didactice.

Crearea unui mediu formativ în cadrul USARB, care ar reprezenta Școala Viitorului, ar asigura inițierea, formarea și ajustarea competențelor pedagogice ale viitorilor absolvenți și actualilor profesori, în corespundere cu cerințele moderne privind utilizarea tehnologiilor educaționale moderne, valorificarea oportunităților oferite de tehnologiile informaționale și comunicaționale și soft-urile educaționale de ultimă oră, prin următoarele modalități:

 1. Crearea și dotarea cu echipament a 15 laboratoare didactice, centre  educaționale de simulare săli, studiouri, care ar reprezenta Școala Viitorului în care se formează pedagogi inovativi, prin intermediul orelor practice și de laborator, consultații metodice pentru stagiile de practică, activități de formare profesională continuă cu implicarea formatorilor instituționali și prin invitarea experților din alte instituții din țară și de peste hotare: 
 • Laborator didactic pentru învățământul preșcolar
 • Laboratorul didactic pentru învățământul primar
 • Sală de sport
 • Cabinetului psihologului școlar
 • Sala multifunctională/polivalentă
 • Centrului de Educație muzicală eficientă
 • Studioul universitar de înregistrări audio video
 • Centrul de educație filologică
 • Laborator instructiv-simulativ Matematica
 • Centru de resurse și consultanță Matematica
 • Laborator instructiv-simulativ Informatica
 • Laboratorul didactic de geografie
 • Laboratorul de Biologie
 • Centru didactic de istorie și educație pentru societate
 • Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii
 1. Elaborarea și publicarea suporturilor curriculare la unitățile de curs de specialitate de către cadrele didactice, care dețin titlu științific de doctor în științe ale educației și titlu științifico-didactic de conferențiar universitar și avizarea acestor produse de experți din Catedrele universitare. 
 2. Asigurarea studenților cu materiale didactice inovative, care stimulează creativitatea și inovația.
 3. Proiectarea și organizarea Școlilor de toamnă/iarnă, cu scopul de a  sensibilizarea studenții, comunitatea academică, partenerii față de nevoia de schimbare a pedagogului, valorificarea inovațiilor.
 4. Organizarea de evenimente (ateliere de formare, concursuri, mese rotunde) va facilita dezvoltarea cadrelor didactice inovatoare din Moldova
 5. Activități de promovare a imaginii și de atragere a abiturienților (pliante, flyere, filme video promoționale, deplasări).

Obiectivul general al proiectului CreMA IT constă în accelerarea procesului de colaborare cu angajatorii absolvenților USARB în domeniul IT. Modernizarea infrastructurii de la angajatori impune necesității modernizării infrastructurii din mediul academic pentru ca absolvenții să fie capabili să facă față în sarcinile reale din proiecte. Mai mult, considerăm necesară implicarea reprezentanților angajatorilor în formarea absolvenților.

Rezultate scontate:

Prin proiectul „CreMA IT – „Crearea Mediului Academic orientat spre formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii IT” ne propunem să soluționăm problema formării studenților la USARB a competențelor profesionale racordate la necesitățile pieței muncii prin următoarele modalități:

 1. Creșterea numărului de parteneriate în domeniul TIC prin creșterea capacităților profesionale ale membrilor catedrei și implicarea mai activă a partenerilor la formarea absolvenților
 2. Dialog constant cu viitorii studenți în TIC de mîine și specialiști angajați de poimîine prin identificarea și organizarea de activități de orientare în carieră pentru candidații la studenți TIC la USARB pentru creșterea numărului de absolvenți de la specialitățile TIC din cadrul USARB.
 3. Diversificarea ofertei educaționale în domeniul TIC prin identificarea și lansarea posibilelor noi oferte de studii în domeniul TIC în colaborare cu angajatorii.
 4. Preluarea celor mai bune practici academice universitare de colaborare cu mediul de afaceri prin vizitarea universităților europene cu scopul de identificare experților internaționali cu experiență din mediul academic și conlucrarea cu mediul de afaceri în domeniul IT, preluare, adaptarea și implementarea bunelor practici la nivelul USARB în domeniul de  colaborare cu mediul de afaceri de IT.
 5. Dotarea sălii de testare aplicațiilor software și aparate tehnice de securitate cibernetică în scopul organizării unui mediu academic potrivit pentru studenții din domeniul TIC de la USARB pentru a avea acces la posibilitatea testării aplicațiilor elaborate de ei și explorarea posibilităților testare a aparatelor tehnice la evaluarea securității cibernetice atât de necesară actualmente în mediul privat.
 6. Dotarea sălii angajatorului absolvenților USARB în IT pentru organizarea unui mediu academic potrivit pentru activitățile angajatorilor cu studenții, inclusiv prezentarea proiectelor/tezelor de an/licență/master.
 7. Dotarea spațiilor digitale în afara sălilor de curs organizarea unui mediu academic potrivit pentru pentru realizarea activităților creative de către studenți în afara orelor.

Obiectivul general al proiectului CONPROPRECERC: dezvoltarea și consolidarea capacităților programelor de studii la licență, masterat în inginerie și activități inginerești, în cadrul catedrei de Științe fizice și inginerești

Rezultate scontate:

Prin proiectul CONPROPRECERC – „Consolidarea procesului de predare, învăţare, cercetare în domeniul ingineriei şi activităților inginerești” ne propunem să consolidăm procesul de predare, învăţare, cercetare în domeniul ingineriei şi activităților inginerești soluționăm prin următoarele modalități:

 • Inițierea programului de studii pentru ciclul II, masterat ,,Inginerie inovațională și transferul tehnologic”;
 • Acreditarea provizorie a programului de master ,,Inginerie inovațională și transfer tehnologic”;
 • Încheierea acordurilor de colaborare;
 • Recrutarea studenților la ciclul I – licență și ciclul II masterat la programele de studii Inginerie și management și Inginerie inovațională și transfer tehnologic, și demararea procesului de instruire la aceste două programe de studii;
 • Formarea continuă a cadrelor didactice privind studierea softului SOLIDWORKS. Vizite de studii privind realizarea calitativă a procesului didactic;
 • Instalarea, montarea și reglarea echipamentelor de laborator a laboratorului de Studiul materialelor și alte laboratoare. Formarea personalului universității privind exploatarea echipamentelor de laborator de Studiul materialelor;
 • Realizare procesului de predare, învățare, cercetare de către studenți și cadre didactice în laboratorul Studiul materialelor și alte laboratoare. Elaborarea și publicarea materialelor științifico-didactice;
 • Instalarea, montarea și reglarea echipamentelor de laborator a laboratorului de Tehnologia materialelor. Formarea personalului universității privind exploatarea echipamentelor de laborator de thnologia materialelor;
 • Realizare procesului de predare, învățare, cercetare de către studenți și cadre didactice în laboratorul Tehnologia materialelor și alte laboratoare;
 • Studiul modelelor de echipamente de laborator pentru laboratoarele Studiul materialelor și Tehnologia materialelor, prețurilor de realizare și a firmelor disponibile de livrare;
 • Sondarea pieței interne și externe de procurare a echipamentelor moderne pentru laboratoarele nominalizate;
 • Pregătirea încăperii laboratorului de Studiul materialelor pentru amplasarea echipamentelor procurate;
 • Consolidarea infrastructurii laboratorului de Studiul materialelor din cadrul catedrei ȘFI;
 • Pregătirea încăperii laboratorului de Tehnologia materialelor pentru amplasarea echipamentelor procurate;
 • Consolidarea infrastructurii laboratorului Tehnologia materialelor al catedrei ȘFI prin procurare de echipamente de laborator.

Obiectivul general al proiectului EDUSPACE constă în modernizarea infrastructurii educaționale a instituției în vederea stimulării calității formării  specialiștilor în domeniul educației timpurii și învățământului primar.

Obiective specifice:

 • Stimularea condițiilor de formare și dezvoltare a competențelor profesionale a viitoarelor și actualelor cadre didactice, conforme și receptive cu/la noile cerințe ale pieței muncii, prin implementarea strategiilor și activităților interdisciplinare, transdisciplinare și inovaționale.
 • Dotarea și inaugurarea centrelor educaționale de simulare conform standardelor moderne de echipare a instituțiilor de educație timpurie și învățământul primar.
 • Asigurarea condițiilor ergonomice pentru activitatea în centrele educaționale de simulare.
 • Promovarea imaginii instituției și a specialităților și calificărilor pedagogice pentru a satisface cerințele și ofertele pieței muncii.
 • Identificarea noilor parteneri și consolidarea parteneriatelor existente cu agenții educaționali/ instituțiile educaționale din țară și de peste hotare.

Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” este finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Educației Cercetării, în perioada 2020-2025.

Distribuie acest articol