Programul “Burse pentru Viitorul Tău!”

Ediția a V-a

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea programului Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2018-2019, organizat cu suportul financiar integral al BC “Moldova Agroindbank” SA și susținut de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale din RM.

Programul are drept scop susţinerea tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile din Moldova, pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţământ superior din ţară. În cadrul programului vor fi oferite 30 de burse a câte 10.000 MDL, pentru un an universitar. Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.). Beneficiarii vor putea candida pentru reînnoirea burselor, pentru următorul an de studiu, în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent de studii, demonstrând performanţe academice şi implicare în activităţi extracurriculare.

Moldova Agroindbank, în calitate de partener al programului, încurajează tinerii cu o condiţie socială mai dificilă, dar care sunt motivaţi de a obține studii superioare, oferindu-le suportul financiar necesar, pentru obţinerea unei educaţii de calitate.

Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi:

1) Să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova;

2) Să posede cel puţin o caracteristică social-vulnerabilă, din cele menţionate mai jos:

 • tineri ce provin din familii cu venituri modeste;
 • tineri ce provin din familii incomplete (familii monoparentale);
 • tineri ce provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei);
 • tineri orfani şi tineri rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau curatelă;
 • tineri cu dizabilităţi.

3) Să fie studenţi înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, în una din instituţiile universitare acreditate din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

sau

4) Să fie studenţi bursieri ai ediţiei precedente a acestui program (2017–2018), care pot candida

pentru reînnoirea bursei;

 5) Să dea dovada unei reuşite academice bune:

 • pentru tinerii înmatriculaţi la studii în anul I, ciclul licenţă, media de la concursul general de admitere să fie nu mai mică de 8, iar pentru cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanţare bugetară, media să fie nu mai mică 7;
 • pentru studenţii bursieri ai ediţiei precedente a acestui program, promovaţi în anul II sau III, media notelor pentru toţi anii de studii să fie nu mai mică de 8,5 – domeniile ştiinţelor social-umaniste şi nu mai mică de 8 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice.

6) Să demonstreze participarea în activităţi academice, extracurriculare şi de voluntariat (opţional).

Data limită de prezentare a dosarelor: 30 noiembrie 2018, până la ora 17:00! 

Orarul de primire a dosarelor: luni – vineri, 10:00 – 17:00.

 

Atenţie!!! NU SUNT ELIGIBILI Programului „Burse pentru Viitorul Tău!” tinerii care au absolvit deja o universitate, cei care îşi fac studiile cu finanţare integrală din buget (ex: Academia Militară “Alexandru ce Bun”), cei care beneficiază de burse din partea altor organizaţii sau fundaţii pentru anul de studii 2018-2019!

Programul nu face discriminări pe criterii religioase sau etnice*!

*Tinerii de etnie romă sunt eligibili pentru un program de burse similar finanţat de către Fondul pentru Educaţia Romilor.

 

Procedura de evaluare şi selecţie:

Sunt consideraţi eligibili aplicanţii care îndeplinesc condiţiile de participare pentru program şi au prezentat dosarul de aplicare complet, respectând termenul limită. Decizia finală este luată de către o Comisie de Experţi Independenţi, care va evalua dosarele depuse, potrivit criteriilor de evaluare.

Pentru aplicare la program se va depune un dosar care constă din formularul de aplicare completat, precum și documentele solicitate.

Formularul de aplicare și regulamentul programului pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare sau pe https://www.eac.md/ro/.

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară (prin scrisoare recomandată Poșta Moldovei) la adresa:

 

Centrul de Informaţii Universitare

str. A. Puşkin 16

mun. Chişinău, MD 2012

Concurs “Burse pentru Viitorul Tău!

 

Dosarele expediate în format electronic (poștă electronică) nu vor fi acceptate!

Contacte recepție: (022) 221167, (022) 221172, 068220072, email: eac@eac.md.

Coordonator de proiect – Olga Rusu, tel: 068220076, email: orusu@eac.md.

Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

+

+

Программа «Стипендии для твоего будущего!»

Выпуск V-ый

Информационно-Образовательный Центр объявляет запуск программы «Стипендии для твоего будущего!», выпуск 2018-2019, при полной финансовой поддержке КБ «Молдова Агроиндбанк» АО, в сотрудничестве с Министерством образования, культуры и исследований, и Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова.

Программа предназначена для поддержки молодых людей из социально уязвимых семей Молдовы, с целью облегчения их доступа к образованию в высших учебных заведениях. В рамках проекта будут предоставлены 30 годовых стипендий в размере 10.000 леев каждая. Стипендии выдаются на конкурсной основе и направлены на оплату стоимости обучения, проживания, питания и других необходимых расходов. Стипендиаты программы могут претендовать на продление стипендии для следующего учебного года, при условии успешного окончания предыдущего.

Молдова Агроиндбанк, в качестве партнера программы, поощряет молодых людей с более сложным социальным условием, но которые заинтересованы в получении глубоких знаний, предоставляя им финансовую поддержку необходимую для получения качественного образования. 

Критерии отбора кандидатов:

1) Граждане, постоянно проживающие на территории Республики Молдова;

2) Молодые лица, которые относятся к следующим социальным группам:

 • молодые люди из малоимущих семей со скромным доходом;
 • молодые люди из семей с одним родителем;
 • молодые люди из семей с 3 и более детьми, включая кандидата на стипендию;
 • молодые люди, которые являются сиротами или находятся под опекой;
 • молодые люди, имеющие ограниченные физические возможности.

3) Заявители на участие в программе должны быть студентами, зачисленными на I курс обучения, цикл I, дневного отделения, в одном из авторизованных ВУЗов РМ (исключение: филиалы иностранных ВУЗов, находящиеся на территории РМ);

либо

4) Заявители должны быть студентами стипендиатами предыдущего выпуска этого проекта (2017-2018), которые могут претендовать на продолжение стипендии;

5) Должны иметь хорошую успеваемость:

 • для студентов первого курса обучения – средний балл вступительного конкурса должен быть не ниже 8, а у студентов, зачисленных на основе квоты 15% из бюджетных мест, средний балл вступительного конкурса должен быть не ниже 7;
 • для стипендиатов этого проекта, студентов второго или третьего курса обучения, общий балл за все года обучения должен быть не меньше 8,5 – для социо-гуманитарных наук и не меньше 8 – для точных, технических и медико-биологических наук.

6) Должны подтвердить активное участие в академических, внеклассных и волонтерских мероприятиях (если применимо).

Крайний срок подачи документов – 30 ноября 2018, до 17:00! 

Расписание приёма заявок: понедельник – пятница, с 10:00 до 17:00.

Внимание!!! На получение стипендий НЕ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ лица, уже получившие одно высшее образование и те, которые обучаются на основе полного государственного обеспечения, а также лица, получающие стипендии от других организаций или фондов в 2018-2019 учебном году!

Программа не делает различий между кандидатами по критериям вероисповедания или по этнической принадлежности*.

*Студенты ромы могут участвовать в аналогичной стипендиальной программе, финансированной Ромским образовательным фондом.

 

Процесс отбора:

В рамках программы будут рассматриваться только те кандидаты, которые соответствуют критериям отбора и представили полный пакет документов в срок. Окончательные решения принимает Комиссия независимых экспертов, который оценивает представленные документы на соответствие успеваемости и социальному положению.

Для участия в программе необходимо предоставить заполненную форму заявки, а также запрошенные документы.

Форму заявки на участие и регламент программы можно получить в Информационно-Образовательном Центре либо на: https://www.eac.md/ro/.

Пакеты документов будут предоставлены лично в офис Информационно-Образовательного Центра, либо по почте (заказным письмом Poșta Moldovei”) на следующий адрес:

Информационно-Образовательный Центр

ул. Пушкина 16

г. Кишинев, MD 2012

Конкурс “Стипендии для твоего будущего!”.

 

Пакеты документов, отправленные электронным способом (по e-mail), не принимаются!

Приёмная: (022) 221167, (022) 221172, 068220072, e-mail: eac@eac.md.

Координатор проекта – Ольга Русу, тел: 068220076, e-mail: orusu@eac.md.

Неполные пакеты документов или представленные по истечении срока подачи, рассматриваться не будут! Пересмотр результатов конкурса в рамках данной программы не допускается!

Distribuie acest articol