Pilotarea Modulului II din programul „Leadership si management”, proiectul MHELM

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) este parte a consorțiului proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei.

În data de 20 ianuarie 2021, s-a dat start pilotării programului de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management”. Acest program este elaborat în cadrul proiectului MHELM finanțat cu suportul Uniunii Europene prin programul ERASMUS+, după cum urmează:

Domeniul de formare: Formare profesională continuă

Denumirea programului: „LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT”

Volumul total de ore / credite de studiu: 1200 ore / 40 credite

Baza admiterii: Diplomă de studii superioare de licență, Diplomă de studii superioare de master, Diplomă de studii superioare de doctorat

Limba de instruire: română

Forma de organizare: învățământ cu frecvență

Pilotarea programului este parte componentă a pachetului de lucru 2.2. și are ca scop formarea membrilor echipelor de proiect în calitate de formatori. La finele pilotării se va face evaluarea programului de către toți membrii proiectului, în scopul îmbunătățirii acestuia, şi ajustarea în vederea livrării programului viitorilor formabili. Pilotarea programului va dura 4-5 luni de activități intensive, iar la finele fiecărui modul va fi prevăzut o perioadă de timp pentru realizarea lucrului individual în echipă.

În perioada 3 martie 2021 – 2 aprilie 2021 a demarat procesul de pilotare a celui de-al doilea modul al programului „Leadership și Management”:

  • Modul II. Managementul personalului și cultura organizațională în IÎS.

Scop: Formarea unor deprinderi și abilități de gestionare a personalului, de formare și de consolidare a echipei de către managerii de orice nivel din instituțiile de învățământ superior.

Cel de-al doilea modul va fi livrat de echipa constituită din dna Daniela POJAR, șef Direcția Managementul Resurselor, UTM (lider de Modul); dr., Tatiana NOVAC, conf,. univ. USMF; dr. Valentina PRIȚCAN, conf. univ., USARB; dr. Irina TODOS, conf. univ., USCH; dr. Tatiana TURCHINĂ, conf. univ., USM; dna Mihaela BALMUȘ, lector, USM; dr. Grigore BALTAG, conf. univ., UASM; dr. Aurelia LITVIN, prof. univ., UASM.

În perioada 20 ianuarie 2021 – 26 februarie 2021 a fost pilotat primul modul al programului nominalizat:

  • Modul I. Leadership și management  în IÎS.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de toate nivelurile din instituțiile de învățământ superior,  pentru achiziționarea competențelor de leadership și management universitar.

Primul modul al programului este asigurat de echipa formată din dr. Angela NICULIȚĂ, conf. univ., USM (lider de Modul); dr. hab. Otilia DANDARA, prof. univ., USM; dr. Dionisie BOAGHIE, conf. univ., UASM; Tatiana GAUGAȘ, lectoră, ASEM şi dr. Tatiana ŞOVA, conf. univ., USARB.

Urmează pilotarea a încă două module, preconizată pentru lunile aprilie-iunie:

  • Modul III. Managementul resurselor.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii universitari pentru  sporirea competenților teoretice şi practice privind planificarea, alocarea și utilizarea cât mai eficientă a resurselor din cadrul IÎS.  

Instruirea în cadrul modulului va fi realizată de echipa formată din dr.hab. Larisa BUGAIAN, prof. univ. UTM (lider de Modul); dna Victoria CRAVEȚ, Prorector pentru activitate economico-financiară, USMF; dr. Angela SOLCAN, conf. univ., ASEM; dr. Cornelia CRUCERESCU, conf. univ, UTM.

  • Modul IV. Managementul schimbării și dezvoltarea organizațională a IÎS.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de toate nivelurile din instituțiile de învățământ superior,  pentru acceptarea și întâmpinarea schimbărilor necesare din mediul în care profesează  ca să facă schimbarea să devină sustenabilă.

Modulul patru va fi asigurat de echipa, având în componența sa dr.hab. Ala COTELNIC, prof. univ, ASEM (leader de Modul); dr. Irina DOROGAIA, conf. univ, ASEM; dr. Rafael CILOCI, conf. univ, UTM; dr. Evelina GHERGHELEGIU, conf. univ, USMF; dr. Maria HAMURARU, conf. univ, USM; dr. Liudmila ROȘCA-SADURSCHI, conf. univ, USCH.

USARB este reprezentată în procesul de pilotare de către coordonatorul instituțional al proiectului MHELM Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., și Tatiana ȘOVA, șefa Catedrei de științe ale educației, dr., conf. univ.

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului:

http://mhelm.utm.md/

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM:

https://usarb.md/mhelm/

și paginii de facebook a proiectului MHELM:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management 

Distribuie acest articol