Prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectelor  MHELM

în cadrul Zilelor Europei în USARB

În contextul celebrării Zilei Europei, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți organizează în perioada 9 – 25 mai 2021, activități focalizate pe mesaje de solidarizare, promovare a libertății și păcii, facilitarea înțelegerii de către tinerii studioși a modului în care Comunitatea Europeană guvernează prin unitate, prin respectarea drepturilor omului  și prin susținerea plenară a Republicii Moldova, în general, și a Universității, în particular.

În data de 18 mai 2021 a avut loc evenimentul ,,Consolidarea capacităților instituționale cu suportul UE: prezentarea rezultatelor proiectului  ,,Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova (MHELM), număr de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP”. Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale, coordonator instituțional al proiectului, a menționat că scopul proiectului MHELM rezidă în fortificarea guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a oferi suport reformelor din sector prin sporirea leadershipului și a capacităților de management.

Perioada de realizare a proiectului15.11.2019 – 14.11. 2022

Obiective specifice:

 • Determinarea domeniilor în care se pot aplica cele mai bune practici a universităților partenere din UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare pentru a crește capacitățile de leadership  și  de gestionare a universităților din Moldova;
 • Crearea unui program de formare a abilităților de leadership și management în învățământul superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru aplicare în universitățile din Moldova;
 • Instruirea personalul universităților din Moldova în vederea livrării ulterioare a programului de instruire;
 • Crearea unei infrastructuri de suport pentru livrarea programului de instruire;
 • Pilotarea și implementarea noul program de instruire în universitățile din Moldova;
 • Diseminarea noului program și acumularea constatărilor, după punerea în aplicare a programului, în învățământul superior din Moldova, UE, precum și la nivel internațional.

Finalități: Produsul principal este noul program – Program de Dezvoltare în Leadership și Management (PDLM), implementat în fiecare universitate parteneră implicată în proiect.

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale, coordonator instituțional al proiectului, a menționat că în data de 20 ianuarie 2021, s-a dat start pilotării programului de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management”. Acest program este elaborat în cadrul proiectului MHELM finanțat cu suportul Comisiei Europene prin programul ERASMUS+, după cum urmează:

 • Domeniul de formare: Formare profesională continuă
 • Denumirea programului: „LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT”
 • Volumul total de ore / credite de studiu: 1200 ore / 40 credite
 • Baza admiterii: Diplomă de studii superioare de licență, Diplomă de studii superioare de master, Diplomă de studii superioare de doctorat
 • Limba de instruire: română
 • Forma de organizare: învățământ cu frecvență

Pilotarea programului este parte componentă a pachetului de lucru 2.2. și are ca scop formarea membrilor echipelor de proiect în calitate de formatori. La finele pilotării se va face evaluarea programului de către toți membrii proiectului, în scopul îmbunătățirii acestuia, şi ajustarea în vederea livrării programului viitorilor formabili.

Structura și conținuturile programului de formare „Leadership și management” este destinat conducătorilor si managerilor din instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, este comună pentru toate universitățile din RM, implicate în proiect și cuprinde următoarele module:

 • Modul I. Leadership și management  în IÎS.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de toate nivelurile din instituțiile de învățământ superior,  pentru achiziționarea competențelor de leadership și management universitar.

Primul modul al programului este asigurat de echipa formată din dr. Angela NICULIȚĂ, conf. univ., USM (lider de Modul); dr. hab. Otilia DANDARA, prof. univ., USM; dr. Dionisie BOAGHIE, conf. univ., UASM; Tatiana GAUGAȘ, lectoră, ASEM şi dr. Tatiana ŞOVA, conf. univ., USARB.

 • Modul II. Managementul personalului și cultura organizațională în IÎS.

Scop: Formarea unor deprinderi și abilități de gestionare a personalului, de formare și de consolidare a echipei de către managerii de orice nivel din instituțiile de învățământ superior.

Cel de-al doilea modul va fi livrat de echipa constituită din dna Daniela POJAR, șef Direcția Managementul Resurselor, UTM (lider de Modul); dr., Tatiana NOVAC, conf,. univ. USMF; dr. Valentina PRIȚCAN, conf. univ., USARB; dr. Irina TODOS, conf. univ., USCH; dr. Tatiana TURCHINĂ, conf. univ., USM; dna Mihaela BALMUȘ, lector, USM; dr. Grigore BALTAG, conf. univ., UASM; dr. Aurelia LITVIN, prof. univ., UASM.

 • Modul III. Managementul resurselor.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii universitari pentru  sporirea competențelor teoretice şi practice privind planificarea, alocarea și utilizarea cât mai eficientă a resurselor din cadrul IÎS.  

Instruirea în cadrul modulului va fi realizată de echipa formată din dr.hab. Larisa BUGAIAN, prof. univ. UTM (lider de Modul); dna Victoria CRAVEȚ, Prorector pentru activitate economico-financiară, USMF; dr. Angela SOLCAN, conf. univ., ASEM; dr. Cornelia CRUCERESCU, conf. univ, UTM.

 • Modul IV. Managementul schimbării și dezvoltarea organizațională a IÎS.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de toate nivelurile din instituțiile de învățământ superior,  pentru acceptarea și întâmpinarea schimbărilor necesare din mediul în care profesează  ca să facă schimbarea să devină sustenabilă.

Modulul patru va fi asigurat de echipa, având în componența sa dr.hab. Ala COTELNIC, prof. univ, ASEM (leader de Modul); dr. Irina DOROGAIA, conf. univ, ASEM; dr. Rafael CILOCI, conf. univ, UTM; dr. Evelina GHERGHELEGIU, conf. univ, USMF; dr. Maria HAMURARU, conf. univ, USM; dr. Liudmila ROȘCA-SADURSCHI, conf. univ, USCH.

USARB este reprezentată în procesul de pilotare de către coordonatorul instituțional al proiectului MHELM Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., și Tatiana ȘOVA, șefa Catedrei de științe ale educației, dr., conf. univ.

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM: https://usarb.md/mhelm/

Distribuie acest articol