UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

FACULTATEA DE LITERE

ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE

CONCURSUL DE ADMITERE 2021

 

CALENDARUL CONCURSULUI  DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT

(anul de studii 2021-2022)

Concursul de admitere la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2021-2022, pentru toate formele de învățământ (cu frecvență / frecvență redusă) se organizează după următorul program:

Activitatea Perioada
Depunerea dosarelor 25 octombrie 2021 – 29 octombrie 2021 (inclusiv)
Anunţarea rezultatelor finale

ale concursului de admitere

30 octombrie 2021

 În cazul în care vor rămâne locuri neacoperite, Școala Doctorală Filologie a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți va organiza Turul II al Concursului de admitere. Perioada de desfășurare a Turului II va fi anunțată în timp util.

Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Școlii Doctorale Filologie

str. A. Puşkin, 38, bl. III,

sala 351 (Catedra de literatură română și universală)

tel. de contact 0 231 52 348; 069771746

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE APLICARE 

Concursul de admitere la doctorat se va desfășura în baza unui dosar de aplicare al candidatului, care va include următoarele acte:

  1. Cererea de înscriere
  2. CV-ul candidatului
  3. Scrisoare de motivare care va cuprinde tema pentru care optează candidatul (vezi Lista granturilor) și o schiță de plan de cercetare pentru teza de doctorat (maximum 1 pagină)
  4. Diploma de studii superioare și suplimentul cu notele obținute (plus copiile legalizate la notar)
  5. Dovada cunoașterii unei limbi moderne de circulație internațională
  6. Numele profesorului ales în calitate de conducător științific
  7. 3 fotografii format 3×4

LISTA GRANTURILOR

Nrcrt Domeniu științific Program de doctorat Nume, prenume conducător de doctorat Titlu proiect
Școală Doctorală Filologie
1. 6. Științe umaniste 621.01.

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată

(Limba română)

Gheorghe Popa Aspecte pragmatice ale frazeologismelor românești

 

 

 

 

 

2. 6. Științe umaniste 622.01.

Literatură română

Bantoș Ana Universul rural în lirica basarabeană contemporană
3. 6. Științe umaniste 622.01

Literatură română

Șleahtițchi Maria Proza Ariadnei Șalari: diversitate conceptuală și scriitură
4. 6. Științe umaniste 621.01.

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată

(Limba română)

Novac Adela Câmpul lexico-semantic al conceptului “iubire” (în ciclul Hallipilor de H. Papadat-Bengescu)
5. 6. Științe umaniste 621.01.

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată

(Limba română)

Trinca Lilia Stereotipuri etnice în arealul lingvistic
6. 6. Științe umaniste 622.02.

Literatură universală şi comparată (Limba rusă)

Suzanskaia Tatiana Своеобразие румынской действительности в произведениях русской литературы рубежа ХIХ-ХХ вв. и ХХ в.

(Imaginea realității românești în literatura rusă de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și din secolul al XX-lea).         

7. 6. Științe umaniste 622.01.

Literatură română

Abramciuc Maria Proza lui Vasile Vasilache: un studiu monografic
8. 6. Științe umaniste 621.06.

Teoria textului; analiza discursului;                            stilistică

(Limba română)

 Răciula Lilia Secvența textuală descriptivă în romanul interbelic românesc
Distribuie acest articol