Seminarul de totalizare a practicii de specialitate

La data de 25.11.2021 de către Catedra de Științe Socioumane și Asistență Socială a fost organizat: Seminarul de totalizare a practicii de specialitate cu grupele academice: AS31Z, AS41R promoția 2021-2022:

Practica de specialitate a fost organizată şi promovată conform regulilor şi procedurilor stabilite şi aprobate de către catedra de profil.

Practica de specialitate a fost promovată pe parcursul a șapte saptămâni. Locurile de paractică au fost instituţiile şi organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, în care activeaza Asistentul social. Selecţia acestora a fost preferenţială, în funcţie de interesul de cercetare științifică la teza de licență şi locul de trai. În anul acesta de studii studenții la anul III de studii au selectate următoarele instituţii, printre care: Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, mun. Bălţi, DASPF Glodeni – s. Cobani, s. Hîjdieni,  DASPF Drochia,  și în cadrul Centrul Multifuncțional s. Balatina, IPCCM „Împreună”, Centrul de pasament temporar al copiilor în situație de risc “Drumul spre casă“, CSPT “Agape“, DASPF Sîngerei s. Grigorăuca ș.a.   

Instituţiile selectate pentru promovarea practicii de specialitate, în general, au prezentat condiţii prielnice şi personal calificat, necesar pentru desfăşurarea cu succes a practicii de specialitate. 

Instructajul preventiv al studenţilor a fost promovat pe 09 septembrie în format on-line pe platforma Google-Meet de către metodistul practicii de specialitate – asist. univ., Crudu C. În cadrul instructajului au fost prezentate: obiectivele practicii de specialitate; responsabilităţile studentului practicant; conţinutul însărcinărilor pentru realizare; lista documentaţiei pentru raport; termenii de prezentare a documentaţiei; şi modalităţile de promovare a consultaţiilor cu referinţă la practica de specialitate; evaluarea practicii.

Conţinutul practicii s-a axat pe câteva direcţii importante de activitate: cunoaşterea iniţială cu instituţia, organizaţia şi serviciile oferite de aceasta, regulamentul în baza căruia activează instituţia; elaborarea şi realizarea dosarelor de caz; activitatea de cercetare în cadrul instituţiei, organizaţiei; etc.

Disciplina studenţilor pe parcursul practicii a fost bună, nu au fost cazuri de neprezentare la practică şi de neândeplinire a însărcinărilor, plângeri de la locurile de practică nu au fost sesizate.

Metodiştiide la bazele de practică și de la USARB au realizat activităţi de monitorizare şi supervizare, au acordat consultaţii la telefon și online conform solicitarilor studenţilor.

La finele practicii, studentul a prezentat metodistului de specialitate portofoliu care a inclus: agenda practicii de specialitate (care cuprindea activităţile desfăşurate de practicant pe durata derulării stagiului de practică cu evidenţierea competenţelor dobândite);.

Metodistul de specialitate a examinat portofoliul şi caracteristica, apoi a apreciat practica.

Notarea studenţilor a fost făcută în baza formulei: Nfinală= C+P+S, unde:

C – reprezintă nota din caracteristica oferită de AS şi semnată de managerul instituţiei;

 P- nota oferită de metodiştii în baza portofoliului evaluat;

S – nota obţinută la susţinerea publică a raportului în cadrul seminarului de totalizare a practicii.

Seminarul de totalizare a rezultatelor practicii de specialitate a fost promovată pe 25.11.2021, în format online pe platforma Google Meet din cauza restricțiilor dictate de situația COVID-19, la care au participat: coordonatorul practicii pe USARB Andrei  Rotaru, coordonator de practică, dr. conf. univ., Gheorghe Neagu şi metodistul practicii de specialitate, Cristina Crudu.

În cadrul conferinţei de totalizare studenţii au vorbit despre impactul practicii asupra formării profesionale, succesele realizate, greutăţile întâlnite, propuneri pe viitor. Studenţii au elaborat şi au realizat prezentări Power Point,  în care au reflectat activitatea lor în cadrul practicii de specialitate.

O prezentare deosebită a raportului practicii de specialitate a fost făcută de către următorii studenți: Cebotari Andreea și Rogojină Nicoletta  din grupa AS31Z; Mutelica Irina, Moiseev Ana-Maria, Pcela Lilia, Novițcaia Tatiana, Pahomi Mariana, Basarab Tatiana din grupa AS41R.

Constatăm ca, grație eforturilor și acțiunilor sistematice a Catedrei de SȘAS, nivelul de manifestare a studenților pe parcursul stagiului practicii de specialitate precum și portofoliile, raporturile, PPT-urile, prezentările în cadrul conferinței de totalizare  au fost la un nivel foarte înalt.

Puncte forte şi bune practici ale activităţii desfăşurate reflectate de studenţii practicanţi:

  1. Instituţiile şi organizaţiile selectate pentru promovarea practicii de specialitate au prezentat condiţii prielnice, au oferit consultaţii, suport necesar pentru desfăşurarea cu succes a practicii;
  2. În toate instituţiile şi organizaţiile selectate pentru promovarea practicii de specialitate există AS bine pregătiți; absolvenți manageri, colegi unde sunt stabilite unor relaţii frumoase de colaborare cu AS din instituţiile de practică;
  3. Dezvoltarea la studenţi a abilităţilor practice, de comunicare directă cu persoanele asistate de AS în toate etapele procesului – de la stabilirea contactului şi evaluarea problemei şi până la soluţionarea problemei.
  4. Aplicarea cunoştinţelor teoretice acumulate în cadrul studiilor la facultate în practică nemijlocit;
  5. PPT, raporturi privind stagiile de practică  realizate la un nivel foarte bun.

Distribuie acest articol