Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 

ANUNȚ

privind inițierea procesului de alegere a directorului

Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  în temeiul art. 69 din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, în conformitate cu Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 673 din 09.07.2015, anunță inițierea procesului de alegere a directorului Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Pot candida pentru a fi aleși în postul de directorului Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”  persoanele care:

 1. deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 2. au studii superioare universitare;
 3. au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 5. cunosc limba română;
 6. nu au antecedente penale.

Candidații vor depune, pe adresa Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Cancelaria USARB (bloc administrativ) ori prin poștă / e-mail: MD-3100, mun. Bălți, Str. Pușkin 38, tel.: 231 52 4 11, e-mail: anticamera@usarb.md  un dosar de participare la concurs care va conține următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs (se indică și lista actelor depuse, cu paginile numerotate);
 2. curriculum vitae (format Europass);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile actelor de studii;
 5. documente doveditoare privind vechimea de muncă în activitatea didactică;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activității sale, a normelor de etică și deontologie profesională, precum și lipsa de antecedente penale;
 8. proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani;
 9. Alte documente relevante.

Dosarul complet se va depune personal în perioada 16 octombrie 4 noiembrie 2020 inclusiv între orele 8.00 – 16.30, în zilele de lucru, în adresa Cancelariei  Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Distribuie acest articol